Digitalisering På OV

Lgr11

Digitaliseringsarbetet på Oxievångsskolan riktar sig mot de nya kraven som Skolverket ställer. I den uppdaterade LGR 11 har kraven på den digitala kompetensen förtydligats i syftestexten för hela skolan, men även ner till förändrade centralt innehåll i majoriteten av ämnen som ska läras ut i skolan.

Vad som framkommer i kommentarsmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå, är att alla på skolan har som ansvar att eleverna utvecklar följande aspekter:

  • Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

  • Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

  • Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

  • Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Varje elevs bästa skola

I Malmö Stad har Grundskoleförvaltningen påbörjat ett krafttag mot en mer samstämmighet och likvärdighet på kommunens alla skolor. Initiativet heter Varje elevs bästa skola (VEBS) och baseras på forskning om Onatariomodellen.

Som ett led i detta har även förvaltningen lanserat ett certifieringsprocess om digitalt arbete. Denna självskattning baseras på Erasmus-projektet Digital Schools of Europe där bland annat digital infrastruktur, utbildning för pedagoger samt ledning och styrning om digitalisering värderas av medarbetarna.

För att säkerställa likvärdigheten på alla skolar i Malmö, finns det ett krav från förvaltningen att alla pedagoger i staden ska bli Google Certifierad Pedagog nivå 1. Ett arbetsmaterial som vi på Oxievångsskolan arbetar med innan, är Adekvat Digital Kompetens (ADK). Detta material fungerar som fortbildning i digital pedagogik och som praktisk material inför Google-certifieringen.